Bibliotheek Hove

reglement bib hove

Bibliotheekreglement van de Openbare Bibliotheek Hove.


1. De Openbare Bibliotheek Hove is vrij toegankelijk voor
iedereen. Boeken, tijdschriften, audiovisuele materialen en uitbreidingsactiviteiten zijn in een geest van objectiviteit aangepast aan de informatieve, recreatieve en educatieve behoeften van de gehele bevolking.
2. De openingsuren zijn:
- maandag: van 18 u. tot 20.30 u.
- dinsdag: van 14 u. tot 18 u.
- woensdag: van 14 u. tot 17 u.
- donderdag: van 18 u. tot 20.30 u.
- vrijdag: van 9 u. tot 12 u.
- zaterdag: van 9 u. tot 12 u.
Men wordt ingeschreven op voorlegging van de identiteitskaart, vanaf 12 jaar fungeert de identiteitskaart als lenerskaart. Kinderen kunnen gebruik maken van hun digitaal paspoort of indien gewenst ontvangen zij kosteloos een digitale lenerspas. Voor de vervanging van een verloren lenerspas wordt €1,25 gevraagd.

3.Het inschrijvingsgeld bedraagt € 4 per jaar.
Personen beneden de 18 en boven de 60 moeten
geen inschrijvingsgeld betalen. De uitlening van alle
bibliotheekmaterialen is kosteloos.
De uitleentermijn, het aantal werken dat tegelijkertijd kan
worden uitgeleend, alsook de eventuele waarborgen zijn
opgenomen in de bijlage bij dit reglement.
4. Wie geleende boeken, tijdschriften of materialen te laat inlevert, betaalt een maningsgeld (zie bijlage); de kosten voor het verzen-den van de maningsbrieven zijn voor rekening van de lener. Ge-leende boeken, tijdschriften of materialen die 100 kalenderdagen na de uitleendatum niet zijn teruggebracht worden als verloren beschouwd. In dat geval zal toepassing worden gemaakt van
art. 9 van onderhavig reglement
5. Adresveranderingen moeten door de lezers onmiddellijk worden medegedeeld.
6. De uitleningen zijn persoonlijk, het geleende mag niet verder worden uitgeleend.
7. De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam ontleende boeken, tijdschriften of materialen. Bij het ontlenen van een
beschadigd boek of materiaal dient hij het personeel te
verwittigen, zoniet kan hij aansprakelijk gesteld worden.
8. De lener dient zorg te dragen voor de geleende boeken,
tijdschriften of materialen. Bij verlies of beschadiging moet hij de kostprijs van het boek, tijdschrift of materiaal betalen, verhoogd met de verwerkings- en catalogiseerkosten.

De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.
10. Boeken en materialen kunnen tegen betaling worden
gereserveerd (zie bijlage). Boeken en materialen die niet voorhanden zijn in de bibliotheek, kunnen via IBL aange-vraagd worden in een andere bibliotheek. De hieraan ver-bonden kosten vallen voor rekening van de gebruiker (zie bijlage).
11. Er kunnen, tegen betaling, fotokopieën en computerprints gemaakt worden. (zie bijlage).
12. Ingeval van een grove tekortkoming aan de bepalingen van dit reglement, kan het Beheersorgaan, op voordracht van de bibliothecaris, besluiten tot de uitsluiting van een ge-bruiker. De bibliothecaris kan, wanneer daartoe gegronde redenen bestaan, een gebruiker de toegang tot de
bibliotheek ontzeggen.
13. Door zich in te schrijven in de bibliotheek verklaart de
gebruiker zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een kopie ontvangt bij de inschrijving. De bibliothecaris zorgt voor de afhandeling van alle onvoorziene gevallen.

Bijlage bij het bibliotheekreglement
van de O.B. Hove
1. Regeling in verband met het uitlenen van bibliotheekwerken: max. 10 stuks
per lener per uitleenbeurt.
(1) Voor de uitleen van de recorder bij de taalcursus en de Daisyspeler wordt een waarborg van € 25 gevraagd.
(2) Maning: € 0,65 voor de verzending.
(3) Verlenging is mogelijk tot max. 100 dagen, behalve indien het boek of materiaal
gereserveerd is.
2. Regeling in geval van beschadiging of verlies (ook diefstal) van werken en materialen.
Boeken en materialen: kostprijs verhoogd met € 2,50
3. Tarief voor het reserveren: € 0,50 per boek of materiaal
4. Tarief voor het lenen bij andere bibliotheken (IBL):
- in de regel € 5,00
_ bijzondere gevallen (vb. werken geleverd door speciale of buitenlands
bibliotheken): prijs aangerekend door de betreffende bibliotheek.
5. Fotokopies:
- A4: € 0,10
- A3: € 0,20
- A4 kleur: € 1,50
- A3 kleur: € 3
6. Computerprints:
- € 0,10